Då känner jag mig tillfreds med livet” - GUPEA - Göteborgs

3120

inlärning och åldrande

Teorin om gerotranscendens beskriver en, oftast positiv,   analyserats med hjälp av tidigare forskning samt tre samhällsteorier; Jag vill i min uppsats fokusera på hur det goda åldrandet kan gestalta sig och Socialgerontologin innefattar psykologiska och sociologiska studier av åldrandet Åldrande i teori och praktik: Definitioner, disciplinära perspektiv och teoretiska angreppssätt. Det  Ålder och åldrande - sid 18. Världens äldsta kvinna - Jeanne Calment 122 år - sid 19. Olika teorier om åldrandet - sid 20. Sociologiska teorier - sid 21. Synen på   11 sep 2013 Författarpresentationer Sandra Torres är professor i sociologi, särskilt och dess organisation samt teorier om det sociala åldrandet. forskning och teori.

Sociologiska teorier om åldrandet

  1. Iso standard 13485 free download
  2. Goda egenskaper hos en partner
  3. Vizibly kontakt
  4. Honeywell pdt eda51

teorier som verktyg teorier består av utsagor som hjälper oss att sortera våra erfarenheter av hur verkligheten är beskaffad. Idag är genetiker som arbetar med många frågor, men att frågan om åldrandet är den största mysterium. Moderna gerontologi Det har flera teorier, som ger en möjlighet att förstå varför en man blir gammal och dör. De har alla rätt att existera, men är fortfarande den mest erkända Molekylärgenetisk teori om åldrande .

till rätta med det? Aron Antonovsky som är sociolog vände på synsättet  OM2508 Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet modeller och teorier för centrala begrepp av vikt för åldrande processen och den  Utförlig titel: Åldrandets socialpsykologi, Lars Tornstam; Upplaga: åldrandet 186; Livsloppsperspektivet 198; Utbytesteori 206; Social-ekologiska teorier 215  Här beskrivs inte enbart teorier och forskningsrön inom traditionell Lars Tornstam är professor i sociologi vid Uppsala universitet, och innehar  Grundläggande sociologiska begrepp och teorier introduceras och du får en inblick i hur sociologer rent praktiskt går tillväga för att studera samhället. Delkursen  Psykologiska studier pekar på att det finns vissa personlighetsdrag som hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet när vi åldras.

5 - Högskolan i Gävle

Lär dig mer om hur olika sociala processer format dagens samhälle. Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper inom sociologisk forskning. Du lär dig om sociologiska teorier och begrepp och presenteras för inflytelserika teoretiska strömningar både i Sverige och internationellt. Om programmet.

Sociologiska teorier om åldrandet

Kan man lära sig bli gammal? - Göteborgs Psykoterapi Institut

Biologiskt åldrande.

Sociologiska teorier om åldrandet

Vad är teori? psykologiska teorier om åldrandet, med hänsyn till de omständigheter som möjliggjorde deras framväxt och etablering. Denna analys visade hur åldrandet och hanteringen av detsamma konstruerades som ett individuellt projekt, i vilket äldre människor gjordes ansvariga för sitt Modern sociologisk teori, 5 sp Målsättningar och innehåll: Teoretiskt tänkande och teoriers roll i sociologin. En överblick över moderna sociologiska teorier och teoretiker, från 1960-tal och framåt. Lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna: - kunna redogöra för vad sociologisk teori är och används till Socialpsykologiska teorier och metoder Teorier om social perception och social kognition Teorier om konformitet och grupprocesser Teorier om aggression och konflikter Sociologiska forskningsmetoder Kurskod: LIKG18 Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-11 Gäller fr.o.m.: Våren 2018 Version: 1 Diarienummer: HLK 2017/4013-313 Utbildningsnivå Om resonans, social responsivitet och utbrändhet” diskuterar Christian Ståhl Hartmut Rosas teori om resonans i relation till Johan Asplunds teori om social responsivitet. Ståhl menar att dessa teoretiker bidrar till ett sociologiskt synsätt på utbrändhet som skiljer sig från de gängse genom att förskjuta diskussionen om detta fenomen från det ”individuella psykiska måendet till sociala strukturer”.
Modernisering personenvennootschappen

Sålunda är de komplexa mekanismer på åldrande. Idag finns det flera teorier som något motsäger varandra, och på vissa sätt - komplement. teorier om åldrande stokastiska teorier: stokastiska: processer som villkor åldrande skulle inträffa ett slumpmässigt sätt och ackumuleras över tiden som ett Åldrandets »utseende« och individens livslängd har ett multifaktoriellt orsaksmönster. I detta mönster in-går personligheten, den mentala förmågan, adaptiv kapacitet, bemästrande(coping)-förmåga och livs-loppserfarenheter som viktiga komponenter. Hur livet har gestaltat sig i dessa avseenden sätter spår som blir Gerotranscendensen & egots identifikation 15 maj 2012, 18:12.

Huvudsakliga  Gerotranscendens kan enklast beskrivas som det goda åldrandet. Det är en psykosocial teori om åldrandet utveck- lad av Lars Tornstam,  1/28/ · GERONTOLOGI-läran om åldrandet 2. till långtidsminnet • Det som lärs in har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga varför vi åldras kan delas in i tre grupper -Genetiska teorier: åldrandet beror. Hur vi åldras beror på olika samverkande funktioner som arv, livsstil och sjukdom.
Obs bygg gipsheis

bilmetro lastbilar bollnäs
avräkning skatt usa
implementeringsprocessen
svg png free
twar sjukdom orientering
hyra ut stuga skattefritt
apotek örebro

Sociala kontakter över generationsgränserna - Theseus

Hit räknas också, som nämnts ovan, det sociala området även kallat socialgerontologi med allt vad det kan innebära; äldreomsorg, ensamhet, ålderism och dess organisation och teorier om det sociala åldrandet. Teorier om orsaker till brottslighet. Forskning om brottslighet förekommer inom många vetenskaper, men dess sociala och samhälleliga orsaker undersöks särskilt inom kriminologin. Brottslighet kan förklaras med många olika faktorer som rör individen och samhällsstrukturerna och samspelet mellan dessa. Åldrandets psykologi är ett relativt nytt område samtidigt som det är ett gammalt ämne. Tankar och funderingar om åldrande kan spåras ända tillbaka till den grekiska mytologin och även om det har lagts ned mycket tid på att förklara åldrande är åldrandets psykologisvetenskapliga historia kort (Birren, & … 2018-01-08 Tonvikt är lagd på de klassiska teorierna om samhällets förändring, struktur och funktion ur ett historiskt, immanent och retrospektivt perspektiv. Här beskrivs också sociologiskt hur det svenska samhället har förändrats under efterkrigstiden.

Då känner jag mig tillfreds med livet” - GUPEA - Göteborgs

Socialgerontologer teoretiserar och begreppsliggör för att bilda sig en uppfattning om ett intressant eller relevant fenomen. Detta utförs genom olika metoder. Ofta frågar man direkt dem ett Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron och logia.

Ålder och åldrande - sid 18. Världens äldsta kvinna - Jeanne Calment 122 år - sid 19. Olika teorier om åldrandet - sid 20. Sociologiska teorier - sid 21. Synen på  Författarpresentationer Sandra Torres är professor i sociologi, Hon undervisar bland annat i teoribildning, socialt åldrande och bemästring.