Kallebäcks Terrasser - Inlägg Facebook

7337

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i

Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (PBL 2010, SFS 2014:900) Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning Kristoffer Hultberg Uppdragsansvarig Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning OBS! Notera att punkthus mot Grafiska vägen har annorlunda utformning i nuvarande planförslag ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg Granskad av Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck. Handläggare. Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret. Telefon Kallebäcks Terrasser är ett nytt område i stadsdelen Kallebäck. Vi kommer att bygga runt 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler där alltifrån byggnader för skolor, förskolor, kontor och service ska inrymmas. 270 av lägenheterna ska stå klara lagom till 2021 då Göteborg firar sitt 400-årsjubileum.

Detaljplan kallebäck

  1. Min fantastiska väninna av elena ferrante
  2. Proceed finance
  3. Vida 5 cosas importantes
  4. Trancherings lunch
  5. Ef school district

We take no responsibility for the accuracy of the translation. Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14 Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Nyréns Arkitektkontor vann ett parallellt uppdrag med sin strukturplan för Kallebäcks terrasser. Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan.

Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft.

Sammanfattning av styrelsens yttrande Planens syfte och

Gör ingenting annat med den. Samrådshandling december 2018 Detaljplan för Kallebäcks Terrasser antagen.

Detaljplan kallebäck

Kallebäck – Bostäder vid Mjölktorget - Plan- och byggprojekt

Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp.

Detaljplan kallebäck

På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad. Alla som igår följde Kommunfullmäktiges sammanträde vet att planen för bostäder och skola vid Härlanda tjärn röstades igenom. En analys av debatten i fullmäktige kommer inom kort här på Delsjöområdets historia, det är en viktig (och tragisk) händelse i områdets historia.
Lung anatomy

Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret. Telefon Kallebäcks Terrasser är ett nytt område i stadsdelen Kallebäck. Vi kommer att bygga runt 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler där alltifrån byggnader för skolor, förskolor, kontor och service ska inrymmas. 270 av lägenheterna ska stå klara lagom till 2021 då Göteborg firar sitt 400-årsjubileum.

Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14 Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Genomföra samråd om detaljplan för ”Skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23” inom stadsdelen Kallebäck.
Pedagogy of the oppressed summary

spektrum biologi lärarhandledning
nykvarn kommun detaljplan
figy skolstart
lungemboli symtom gravid
2,65 prisbasbelopp
olika elpriser i sverige

Sammanfattning av styrelsens yttrande Planens syfte och

Regeringen avskriver ärendet såvitt avser överklagandet av Remulus Kallebäck 3 AB. Ärendet Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Detaljplaneförslaget sid.

Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan BoStad201 - Plan- och

Byggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2014 att genomföra samråd för rubricerat ärende. Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram. Inom planen föreslås en ny bebyggelse med ca 200 bostäder och ca 20 000 m kontor. Kvarteren runt Karlastaden planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare.

Denna promemoria ger således förslag till åtgärder (ej projektering) med en uppskattad kostnadskalkyl på Inför byggnadsnämndens möte den 27 november har ett förslag till samråd angående en ny skjutbana i Kallebäck presenterats. Staden planerar att lägga den verksamhet som idag finns i Högsbo till Kallebäck. Detta är en plan som kommer att påverka Delsjöområdet och dessutom kan det få effekter på stadens vattenförsörjning, stadsbyggnadskontoret skriver därför: "Detaljplanen ska att anta detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid kvarteret Tändsticksfabriken inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg ska stå fast vid prövning enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Regeringen avskriver ärendet såvitt avser överklagandet av Remulus Kallebäck 3 AB. Ärendet Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år.